Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Varighetsdiagram


Varighetsdiagram

Lager man et varighetsdiagram med dagmiddeltemperaturer, vil kurven naturlig nok bli noe hevet. Med denne kurven som grunnlag kan man fremstille energibehovet for oppvarming. Temperaturvarighetsdiagrammer kan ikke benyttes til å beregne energibehov til kjøling, siden fuktigheten i uteluften vil føre.

Slike diagram er mye benyttet for å planlegge effektdekning fra ulike energiforsyningskilder og er beskrevet i Prenøk 2. Grunnlag og teori og 2. Varighetsdiagram – Bruk til dimensjonering av varmesentraler. I det følgende gjennomgås . Hva er graddag og graddagstall? Dimensjonerende effektbehov i bygg NYTT! Normtall for effekt- og energibehov i . Aktuell oppgave i en gründercamp.

Få tak i aktuelle varighetsdiagram for bygninger, bedrifter, elektrisitetsverket ditt. Diagrammet gir et bilde på forholdet mellom effekt- og energibehov for Hemnes sykehjem og bokollektiv. Hvordan fylles effekttoppene?

Figur viser det timesloggede forbruket til elkjel for forsyning av varme til . For varmepumper trekkes kompressorenergi fra i beregningen av fornybart energiresultat. Ved fjernkjøling regnes spart kompressorarbeid i lokale kjølemaskiner som fornybart energiresultat. Energiresultat knyttet til flytende biobrensler og biobrensler i gassform kontraktfestes ikke. Eksisterende bygg med . Analyse av forenkla vassborne varmedistribusjonssystem for større bygningar.

B: Oppvarmingsbehov forskjellige steder i Norge. Effekt- varighetsdiagram – boligblokk. D: temperatur og graddager. E: Minste U-verdi vegg forskjellige steder. Info: Bruk punktum når du skriver desimaltall.

Det er alltid byggets netto effektbehov som er interessant for varmepumpe- dimensjoneringen. Ofte tas det ikke tilstrekkelig hensyn til all gratis varme det blir i bygget, spesielt på dagtid. Utenfor vanlig brukstid (natt og helger) kan varmebehovet også bli redusert.

En varmepumpe på for eksempel 2kW kan koste en million kroner. Driftstiden på pumpen er av svært stor betydning for økonomien i investeringen. Varmeløsninger og deres dekningsgrader – Lavenergiprogrammet.

Dette kan illustreres i et effekt- varighetsdiagram som gir informasjon om de ulike effektbehovene, forklarer Stokvik. Dette gir grunnlag for å dimensjonere varmeanlegg . Som Figur viser, kan man dele energibehovet inn i grunnlast, mellomlast, spisslast og sommerlast.