Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Trykdifferensregulator indstilling


Trykdifferensregulator indstilling

Sekvenskobling af differenstrykregulatorer. Hvis man har et større anlæg med meget varierende effekt be hov (f.eks brugsvand) eller hvis det ikke er muligt at finde én differenstrykregulator der passer i størrelsen, kan der med for del vælges regulatorer som kobles iht. Forefindes der en trykdifferensregulator skal denne justeres så lavt som muligt, typisk til mellem og bar.

Metoden til indstilling af temperaturen på det varme vand er forskellig fra anlæg til anlæg, men på de fleste nyere anlæg sidder der en termostatventil til regulering af temperaturen. Jeg kan ikke finde ud af mit fjernvarmeanlæg. Der sidder termometer på begge dele plus en drejelig. Indirekte-anlaeg-med-bill-H. Ved ekstrem kul- de kan det blive nødvendigt at skrue lidt op for at opnå et højere tryk.

Varmemåleren er normalt placeret på fremløbet, men kan på nogle anlæg . Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres), husk den oprindelige indstilling. Cirkulationspumpe standset (findes ikke på alle anlæg). Kontakt tændes – udskift eventuelt sikringen. Trykdifferensregulator indstillet til for lavt drivtryk . C – eller gerne lavere ved forbrug.

For det koster en herregård i strafafgifter, mener jeg, hvis fjernvarmevandet suser for hurtigt gennem huset og tilbage til værket, inden vandtemperaturen er sænket nok. Den optimale indstilling af trykdifferensregulatoren er forskellig fra hus til hus , så man kan ikke sætte den helt rigtigt fra begyndelsen. Brug skemaet nedenfor til at lokalisere eventuelle fejl. Lykkes det ikke at udbedre fejlen, kontakt da varmeværket eller en VVS- installatør.

Ingen eller for lidt varme. Luft i anlægget (rislelyde). Termostatventilen på din radiator. Gode råd om indstilling af rumtemperatur, god afkøling, kontrol af radiatorer og gulvvarme. Du kan selv løse problemerne, når varmen svigter.

Verdo rådgiver og vejleder dig. Sikrer at trykket i radiatoranlægget ikke kommer over bar. Afspærringsventil lukker for gennemgang. Håndtagets overkant fungerer som viser. Skalaen er en procentskala med inddeling.

Når indstillingen foretages,. Stop cirkulationspumpen imens. Tilstoppet snavssamler, Renses af VVS- installatør. Temperaturen på termometer Tbør være omkring. Radiatortermostat sidder fast, Ventilen motioneres (åbnes og lukkes et par gange).

VVS-installatøren gøre det. Indstil cirkulationspumpen til . Hjælper dette ikke, kontakt da VVS- installatør. OV trykdifferensregulator Hycocon er en selvvirkende ventil primært til brug i. Differenstrykket kan håndindstilles ved at dreje på håndhjulet.

Husk den oprindelige indstilling. Regulator stilles til et større .