Temperatur fjernvarme

Home / Temperatur fjernvarme

Holder returvandet tilbage, hvis det er for varmt. Det, vi gerne vil have forbrugerne til at være opmærksomme på, er forskellen mellem fjernvarmevandets temperatur ved fremløb og ved returløb. Denne temperaturforskel kaldes for “afkøling”.

Filmen forklarer, hvordan vi planlægger, producerer og distribuerer fjernvarme i Aalborg. Vi forsøger at tænke smart. Fjernvarmevandets producerede temperatur varierer i løbet af året for at begrænse varmetabet i ledningerne. Derved fås en billigere og mere miljøvenlig varmeforsyning, viser resultater fra et demonstrationsprojekt i Geding vest for Aarhus.

Projektet er gennemført af Sweco Danmark for . Hvis du har fjernvarme , giver en lavere temperatur i det varme brugsvand endvidere en lavere returtemperarur på det vand (som er blevet brugt til opvarmning af radiatorer og som varmt brugsvand), du leverer tilbage til fjernvarmeværket. Dermed formindsker du risikoen for det strafgebyr, som forbrugere af . Fra fjernvarmeværket er temperaturen 67grader. Indgangstemperaturen til radiatorerne er omkring grader, men udgangstemperaturen er grader.

Så vidt jeg kan se er min eneste justeringsmulighed et håndtag der øger udgangstemperaturen, og dermed også. Returvands temperatur – Fjernvarme. Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу. I sommerperioden, hvor der normalt kun bruges fjernvarme til brugsvandsproduktion, kan . En passende temperatur. Når du sænker temperaturen med gra sparer du ca.

En besparelse som for en . Fra varmeværket bliver der i et lukket rørsystem pumpet varmt fjernvarmevand ud til forbrugerne. Det sker med en temperatur på mellem 70°C og 95°C – afhængigt af årstiden og udetemperaturen. Når fjernvarmevandet sendes retur til varmeværket, er det betydeligt koldere, fordi forbrugerne har trukket varme ud af vandet . For at opnå højest mulig effekt fra dampens ekspansion i turbinen skal kondenseringen ske ved lavest mulig temperatur. Hovedhanen (ventil) for returløb af fjernvarme lukkes langsomt. Men det giver et højere elforbrug til de pumper, der sender vandet rundt.

Værket kan hæve temperaturen. En dårlig afkøling koster . Radiatoren bestemmer ganske vist, hvor varmt du ønsker, der skal være i rummet. Men når det så bliver koldere uden for, kan radiatoren få svært ved rent faktisk at varme op til de 22°.

Også selv om du skruer op på på radiatoren. Luk for termostaterne under udluftningen. Hold altid døren til et koldt rum lukket.

Hvis døren er åben, vil varmen fra andre rum trække ind i det kolde rum. Hold rummets temperatur på minimum o C. Placér aldrig store lodrette flader op ad kolde ydervægge, eksempelvis møbler. Tør dit tøj udendørs eller i egnede lokaler.

I vinterperioden ( november-marts) bør det være muligt at opnå en afkøling på mindst grader. Det medfører et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og økonomien. Nogler fjernvarmeværker har straf afgift for dårlig årsafkøling under eksempelvis grader. Beregn afkøling af dit fjernvarmevand.

Afkøling af fjernvarmevandet skal være mindst grader på et år. Som fjernvarmekunde hos TREFOR Varme, skal afkølingen af dit fjernvarmevand være mindst 25°C i gennemsnit over et driftsår. Det betyder, at forskellen i temperaturen på det . For at simulere lavtemperatur fjernvarme , ledes fjernvarmen fra fjernvarmeværket gennem en blandesløjfe for at få fjernvarme temperaturen ned til – 55˚C.

Fjernvarmen kommer ind på primær side med en temperatur på ca. Det er nemt at holde øje med afkølingen. C, hvor den afgiver varme i en veksler til sekundær side. Vandet fra primær side bliver aldrig .