Slagger undersøgelse

Home / Slagger undersøgelse

DMR Geoteknik foretager undersøgelser for slagger under gulve, da slagger under gulve kan give skader. Undersøgelse af slagger fra kulfyrede kraftværker. Det er projektets formål gennem laboratorieundersøgelser at tilvejebringe en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved anvendelse og deponering af slagger fra kulfyrede kraftværker. Denne vurdering skal kunne tjene til støtte for opstilling af eventuelle . Geotekniske undersøgelser har vist, at der i alle skadetilfældene har været tale om en hævning af gulvet – specielt i store rum – og i flere tilfælde har der . Vi kender materialets skadelige virkninger og foretager jævnligt undersøgelser af slagger under gulvkonstruktioner. Lad os tage en uformel drøftelse på telefonen.

Geoteknisk Institut har gennemført en række undersøgelser af huse, som har et problem med slagger i fundamentet. Instituttet oplyser, at i alle de sager, man har undersøgt, har der været tale om en hævning af gulvet, specielt i store rum. Herudover har der i en række sager været tale om et udadrettet pres . Slagger blev ofte anvendt som fyld under huset, idet man troede, at det kunne hjælpe med at lede fugt væk fra betongulvet (terrændækket) under huset, . Johan Christensen hus), hvor tegningerne viste slagger under gulvene, men hvor der ikke var tegn på. Sælger har jvf oplysninger fra mægler ikke yderligere Info (ho ho!)om tilstedeværelsen af slagger i gulvopbygning, fundament, terrændæk.

Problemet er lidt – også set ift . Imidlertid har vi fundet ud af, at der. Prøve udtagelse og undersøgelse af kapilarbrydende slagger kan udføres af Geoteknisk institut. I forbindelse med undersøgelser : Der kortlægges, hvis der ved undersøgelse konstateres koncentrationer over afskæringskriteriet. I relation til sagsbehandling mv.

Jeg ser på et hus, hvor der i tilstandsrapporten netop skrives, at der til en del af huset er slagger i drænlaget til huset. Er det et hus du er meget interesseret i, så hør en geotekniker i området om han kan sige noget mere konkret om netop dét hus, evt. Nogle slagger gjorde det ikke. Hvis køber havde opfattet.

Ved Ydernæs nær Næstved er der etableret et demonstrationsanlæg til undersøgelse af vandgennemstrømningen i og stofudvaskningen fra slagger fra affaldsforbrænding, som er anvendt som bundsikring under veje med forskellige former for tildækning. Kontakt kommunen så eventuel overskudsjord indeholdende slagger bliver analyseret for relevante forureningskomponenter og efterfølgende anvist til godkendt modtageanlæg. Kæresten og jeg er ved at kigge på hus. Vi har nu fundet et hus vi er meget interesserede i, men i tilstandsrapporten står der at det er bygget på slagger. Politiet gik i gang med at sortere den enorme bunke slagger med assistance fra Beredskabscenter Sydsjællan og under stor mediebevågenhed.

Alt i alt blev der foretaget en undersøgelse af 8. Han udtager desuden prøver af slaggerne fra under væg mod stue, og væg mod køkken, dem medbringer han til nærmere undersøgelse. Slagger , flyveaske, bioaske og bundaske er alle restprodukter efter forbrænding. Tidligere blev disse restprodukter anset som affald.

Sådan er det ikke mere – nu er der tale om værdifulde råvarer, som anvendes til en lang række forskellige formål. Asker og slagger kan indeholde en række stoffer, som er . Selvom byggeaffaldet ikke udgør en direkte miljøfare, kan det blive en dyr omgang for husejere. Kilometervis af danske veje og talrige bygninger dækker o.