Relativ fugtighed tabel

Home / Relativ fugtighed tabel

Indeholder luften kun en mindre del af det maksimale, fx halvdelen, siger man at den relative luftfugtighed er. Den relative luftfugtighed betegner altså hvor stor en andel af det maksimalt mulige vanddampindhold der er til stede (ved en given temperatur). Relativ fugtighed (RF). Mængden af vanddamp, som kan være i luften, stiger med temperaturen.

Tabeller og diagrammer. TABEL 1: MAKS VANDDAMPINDHOLD I LUFT SOM. FUNKTION AF TEMPERATUR (SE OGSÅ FIG.1).

Sammenhængen mellem luftens temperatur, vanddampindhold og forskellige relativ fugtighedskurver kan indtegnes i samme figur , således at den relative fugtighed er konstant langs samme kurve på figuren. På de følgende sider er referenceværdier for måneder og året præsenteret. Døgnværdier kan findes i de medfølgende filer, se afsnit 4. Vanddamp og luftfugtighed. Hej Malte Jeg vil gerne vide noget om vanddamp i atmosfærisk luft. Når luften er varm kan den indeholde mere van end hvis den er kold.

Dette forklarer så sky-, tåge- . Derfor vil en luftmasses relative fugtighed falde, hvis luften opvarmes, og tilsvarende stige, hvis luften nedkøles. Ved fortsat nedkøling vil den. Den absolutte fugtighed kan angives i gram vand pr. For hver grader sker der næsten en fordobling af mængden af vanddamp.

Ved en given temperatur kan luften kun indeholde en begrænset mængde vand. Jo højere temperatur desto mere vanddamp kan luften indeholde. Det aktuelle indhold af vanddamp i luften beskrives som ” relativ luftfugtighed ” idet luftens indhold af vanddamp sættes i forhold til den mængde vanddamp luften maksimalt kan . Indeholder den fx kun gram, siger man, at den relative luftfugtighed er – luften indeholder af den vanddamp den er i stand til. Fortsætter man regnestykket og kigger i en tabel for hvor meget vanddamp luft . Bestemmelse af luftens fugtighed På grundlag af psykrometermålingerne bestemmes luftens fugtighed ved hjælp af en psykrometertabel, se fig.

I ta- bellen kan man udtage absolut fugtighe relativ fugtighed Psykrometer- tabel og dugpunktstemperatur. Indgangsargumenter er det våde termometers visning til venstre . I normalt indeklima er det absolutte fugtindhold i indeluften ca. Luftens temperatur, ° C. Hvad er årsagen, hvis luften føles tør? Det er meget svært for mennesker at registrere tør luft.

Det sker ofte, at man forveksler følelsen af fx høje temperaturer eller støv i luften med følelsen af tør luft. Ved meget lav luftfugtighed kan slimhinderne tørre ud. Man taler om meget lav luftfugtighed , når der er ca. Den relative fugtighed bliver målt i procent og 1 RF repræsenterer dugpunktet hvor vanddampen ændrer form til vanddråber. Der anvendes effektiv absorptionsaffugter eller tilsvarende under udtørringsperioden for at holde den relative luftfugtighed nede på ca.

Det er afgørende for nedstående tabel at affugtningen er effektiv . Forskellige angrebspunkter for irritanter (13) Hornlag Detergenter, NaOH, DMSO Cellemembraner Detergenter DNA-syntese Detergenter, tretionin Epidermal. Nedsættelse af luftens relative fugtighed , for eksempel indendøre om vinteren, øger hudens følsomhed for irritanter lietycleligt (339), og lav relativ. Træ er et hygroskopisk materiale, dvs.

Det er et udtryk for hvor meget fugt, der er i luften – set i forhold til den mængde.