Forurenet jord klasser

Home / Forurenet jord klasser

For forurenet jord gælder, at indholdet af forurenende stoffer og koncentrationen af disse er bestemmende for, hvorledes den forurenede jord bortskaffes. På basis af analyser af jorden opdeles jorden i klasser jf. Klasse 2-betragtes som lettere forurenet jord.

Vores depot til klasse 2-jord er dækket af en miljøgodkendelse som du kan finde under miljøgodkendelser. I de fleste tilfælde har man . Myndighedens principper for klassificering og anvisning. Inddeling af jord i forureningsklasser.

Af hensyn til jordhåndteringen opdeles jorden i klasser efter jordens forurenings- grad- og type. Definition af forureningsklassernes afgrænsning fremgår af . Har man mistanke om jordforurening har man pligt til at anmelde dette, samt udtage prøver til nærmere analyse hos et godkendt laboratorium. Som udgangspunkt udtages en jordprøve til analyse for hver ton. Jorden inddeles herefter i fire klasser. Regler for håndtering af forurenet jord bygger på . De tidligere amter på Sjællan Lolland og Falster samt Frederiksberg og Københavns kommuner har lavet en vejledning i at håndtere forurenet jord.

Vejledningen skal medvirke til. Forurening af jorden kan skade drikkevandet og menneskers sundhed. Som hovedregel betaler forureneren selv for oprydningen. Gældende værdier for kategorisering efter 19.

Da meget jord i dag er klassificeret efter vejledningen, benyttes disse kategorier fortsat i sagsbehandlingen. BILAG – KLASSER OG KATEGORIER. Talværdierne i skemaet angiver den højeste koncentration, der kan accepteres i den pågældende forureningsklasse. Klasserne er beregnet til jord , der deponeres eller renses, jf. Klasse jord kan anvendes frit, herunder udlægges på landbrugsområder og natur og skovområder.

Udlægning af jord i det åbne land kan i nogle tilfælde kræve en landzonetilladelse. Klasse jord og Kategori jord kan normalt anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og . Arbejde med forurenet jord. Hvad er forurenet jord ? I jordforureningsloven. Ordet forurening giver straks associationer om noget, vi skal holde os fra. Når al jord indenfor byområder i hele Danmark pr.

Men da jorden i dag stadig er den samme som i går. Forurenet jord kan behandles på flere måder, alt efter forureningssammensætning. Priser på jord til rensning varierer efter forureningsindhold. Nedenfor er oplistet eksempler på typer af forurenet jord til rensning: Klasse jord , let olie (C5-C20):1. Перейти к разделу Hvornår skal du anmelde flytning af jord ? Inden du flytter forurenet jord eller jord , der er under mistanke for at være forurenet , skal du altid give kommunen besked i form af en anmeldelse.

Kommunerne har særlige blanketter til anmeldelse af forurenet jord , som du kan finde på deres hjemmesider. Kraftigere forurenet jord er i. Lovgivningen om forurenet jord har til formål, at sikre en sammenhængende og styrket indsats mod jordforurening og, at sikre vandforsyningen og befolkningens sundhed. En jordforurening kan kortlægges på niveauer: . Det er Region Hovedstaden, der kortlægger forurenet jord i København, og du kan læse mere om kortlægning på Regionens hjemmeside. Når du bor på en kortlagt grun skal du være opmærksom på, at der er en række krav til dig, hvis du skal grave i jorden f.