Entalpi varmeveksler

Home / Entalpi varmeveksler

Paul Wärmerückgewinnung GmbH har i samarbejde den membranproducenten dPoint Technologies udviklet en entalpi – varmeveksler (ERV) som ud over en høj varmegenvinding også er i stand til at genvinde fugt. Herved kan et højt entalpi -indhold i fraluften bidrage til opvarmning ogbefugtning af tilluften. Sommer: Genvinding af køleenergi fra fraluften, samt let affugtning af udeluften før køling.

Varmevirkningsgrad: ca. Temperaturvirkningsgrad: ca. Overførsel af fugt: ca. Fordele: Meget høj virkningsgra hvor både den fri- og den bundne varme tilbageføres, idet ca. Kompakt aggregat for ventilation af hele boligen.

Velegnet for vertikal installation. Med en bredde på kun 5mm kan aggregatet installeres i mindre skabe eller andre steder med begrænset plads. For boliger på op til ca. Vådtermometertemperatur (twb).

I praksis vil den frigivne energi fra kondenseringen kunne aflæ- ses på virkningsgraden. Af figur fremgår de målte virknings- grader for en krydsveksler ved 2 og relativ fugtig- hed = RH. Det ses, at der er en forskel i virkningsgrad på op til. Roterende varmeveksler (ER).

I produktvalgsprogrammet EXselectPRO kan der vælges mellem forskellige bølgehøjder og – bredder på rotoren – dvs. Panasonics nye varmeveksler er effektiv – også ved ekstreme vejrforhold og kan opnå hele procent i entalpi -effekt. Hoval roterende varmeveksler til brug i klimaanlæg og procesteknologi. Energibesparende 1-rums varmegenvindingsaggregat med keramisk regenerativ varmeveksler. Beregn den procentvise ændring i anlæggets køleeffekt.

VARMEGENVINDING, 2M3. Spørgsmål: Angiv hvilke driftsmæssige fordele og ulemper der opnås ve at anlægget forsynes med den ovennævnte varmeveksler. Veksleren virkningsgrad øges ved mulig overførsel af latent varme. Befugtningsretning afhænger af vandets entalpi ). Tilsætning med overskud af damp ⇒ kraftig temp.

Mollier- h-x-Diagram for fugtig luft – Tryk 1. Кеш Перекласти цю сторінку бер. Boligvex er Danmarks eneste udbyder af totalløsninger inden for boligventilation og Danmarks enenste producent af venttilationsanlæg med fugtgenvindende entalpi – varmeveksler. Vi udvikler og producerer markedets mest energieffektive ventilationsaggregater baseret på den nyeste teknologi.

I ventilationsapparater med varmegenvinding bliver den koldere friskluft forvarmet med returluftens varme i den integrerede varmeveksler. De to luftstrømme kom- mer i den forbindelse ikke i direkte kontakt med hinan- den. Entalpi – varmeveksler.

Standard – med modstrøms varmeveksler. Modstrøms varmeveksler ,.