Effekt varighetskurve

Home / Effekt varighetskurve

Tabell 4-Netto energibehov til rom- og ventilasjonsoppvarming og maksimal effekt til termisk oppvarming. Varighetskurve for effektbehov. Effekt biobrenselanlegg. Energidekning fra pelletsanlegg.

U tete mp e ratur (. °. C ). Oppgave – installere varmepumpesystem i eksisterende bygning. Oppvarming NTNU Gløshaugen. NTNUs fjernvarmenett – varmeeffektbehov.

Det ble i den sammenheng antatt at det ikke er samtidig opp- varmings- og kjølebehov i bygget. For å øke stabiliteten under simuleringene ble dessuten alle effektverdier redusert med , slik . Samtidig vil vi at kapitalkostnaden skal være så lav som mulig pr levert kWh. Det taler for en liten fyringssental som kan gå mange timer på full effekt. Gjennom dette prosjektet har vi registret varmeforbruket hver uke gjennom hele året og slik sette skaffet oss en faktisk og konkret varighetskurve. Riktignok på ukebasis og ikke . Arealet under krysningspunktet av disse to kurvene vil gi oss den årlige varmeproduksjonen fra varmepumpen.

For å kunne sette opp varmepumpens ytelses- varighetskurve må byggets netto effektbehov og . Utvikling av vannturbiner. Metoder for å dimensjonere et vannkraftverk. Resultatene er vist i et effektvarighetsdiagram som kan benyttes til å illustrere hvor stor andel av energien, som kan dekkes av en gitt effekt. DUT benyt- tes ved beregning av brutto og netto effektbehov til oppvarming. W) for en bygning, dvs.

Ved å sortere dataene med hensyn på avtakende effekt har vi konstruert en varighetskurve for den totale norske elektrisitetsbruken. Tungregnesenteret – kjøleanlegg. Kurven er selvsagt noe speilet av temperaturforholdene som var disse årene, og representerer ikke uten videre et midlere år. Figur (under) viser en varighetskurve for det totale effektbehovet til termisk oppvarming i løpet av et år og en varighetskurve for effektbehovet til romoppvarming og varmtvannsoppvarming.

Tappevannsbehovet er også beregnet på grunnlag av normtall og utgjør en middeleffekt på ca. BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE VARMEANLEGG. Et annet viktig spørsmål for sluttbrukerne er hvilken varmeytelse en skal velge. For en tid tilbake ble det hevdet at en ikke skulle kjøpe for stor varmepumpe . Hensiktsmessige varme- og kjøleløsninger i bygninger.

Del – Bygningers effekt – og energi- behov til oppvarming og kjøling. Del – Vurdering av dagens krav til termisk energiforsyning i bygninger. Hvorfor måle vannføring? Reduksjon av usikkerheten i gjennomsnittlig årsavrenning og eventuelt justering av verdien. Valg av måleserie for beskrivelse av variasjon i avrenningen.

Godt grunnlag for fastsetting av minstevannføringer.