Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Atex direktivet dansk


Atex direktivet dansk

Ved at klassificere områder som eksplosive, kan man sikre dem mod eksplosioner, så personskade kan undgås. Flere af standarderne fra udvalget er oversat . Arbejdet i forhold til dette direktiv. Klassifikation af eksplosionsfarlige områder – ATEX.

På dansk oversættes udtrykket til eksplosive atmosfærer. EU Kommissionen har udarbejdet en ikke-bindende vejledning i gennemførelse af Europaparlamentets og rådets direktiv om minimumsforskrifter til forbedring af sikkerhed og . Vejledningen indeholder et indledende kapitel med oplysninger om de parametre, der har betydning for eksplosionsfaren. Hvis der kan opstå fare fra eks-plosiv atmosfære, . Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Teknologisk Institut er Notified Body til både den elektriske og den mekaniske del af det nye ATEX Direktiv.

Det betyder i praksis, at virksomhederne skal udarbejde en speciel arbejdspladsvurdering. ATEX-apv), der omhandler risikoen for eksplo- sion på arbejdspladsen. Heldigvis forekommer eksplosioner på . Det består af et produkt- og et driftsdirektiv. Professionel rådgivning og analyse samt udarbejdelse af godkendelse, mærkning, dokumentation og ATEX regler samt zoner.

Definitioner og nærmere afgrænsning af gyldighedsområdet er beskrevet i bilag I til Direktivet. EF- direktivet er med ikrafttræden den 1. Direktivet hjælper mand og mus med at passe på sig selv, når der er eksplosionsfarlig atmosfære på arbejdspladsen. Mere om brugerdirektivet her.

Der findes ikke en dækkende oversigt over de danske virksomheder, der . ATEX står for det franske ”atmosphere explosible”, der på dansk betyder eksplosiv atmosfære. Denne vurdering skal revurderes hvis der sker ændringer, der har betydning for sikkerheden. Hvordan: Målet er at reducere områder med ATEX og dermed begrænse og forebygge risikoen for eksplosioner. Bekendtgørelse om indretning af tekniske . Det kræver et indgående kendskab til samtlige af virksomhedens.

ATEX er en forkortelse for ” ATmosphére ÉXplosive” eller på dansk oversættes udtrykket til eksplosive atmosfærer. ATEX dækker krav til materiel og udstyr, hvor letantændelige væsker , væsketåger, gasser . Boligministeriets bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. De to bekendtgørelser implementerer det såkaldte ATEX indretningsdirektiv i dansk lovgivning. ATEX – direktivet trådte i kraft 1. Fabrikanter af ovennævnte “ ATEX direktiv ”.